Black Desert Mobile ระบบคนงาน ปัจจัยความสำเร็จของระบบค่าย

Black Desert Mobile ระบบคนงาน ปัจจัยความสำเร็จของระบบค่าย ข้อมูล ความรู้ ข่าวสาร Game ReviewGame BlackDesertMobile ระบบคนงาน

Black Desert Mobile มีระบบค่ายที่เป็นค่ายเฉพาะตัว โดยมีแต่เราแลเพื่อนเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในค่ายได้ ภายในค่ายจะมีสิ่งก่อสร้าง ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นของผู้เล่นหลายอย่างด้วยกัน แต่ทุก ๆ อย่าง ล้วนแต่ต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างและพัฒนา แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะ คนงาน – คนงานดี = ความสำเร็จในการบริหารค่าย ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารค่าย คือ คนงาน เพราะหากไม่มีคนงาน ก็ไม่มีใครมาเป็นลูกมือของเราตั้งแต่การช่วยรวบรวมวัตถุดิบ ผลิตสิ่งของ ก่อสร้างอาคาร ตลอดจนช่วยในการพัฒนาสิ่งก่อสร้างทั้งหลาย คนงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นควรให้ความสำคัญมากที่สุดในลำดับแรกของการจัดการค่าย คนงานทุกคนจะมีค่า Status พื้นฐาน 3 อย่างด้วยกัน คือ ความสามารถ แรงงาน และทักษะ ซึ่งแต่ละค่ามีผลต่อการทำงานแตกต่างกัน ดังนี้ 1. ค่าความสามารถยิ่งเยอะ เสบียงและเวลาที่ใช้ในการทำงานจะยิ่งน้อยลง 2. ค่าแรงงานยิ่งเยอะ เวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและพัฒนาจะยิ่งน้อยลง แล 3. ค่าทักษะยิ่งเยอะ เวลาที่ใช้ในการผลิตสิ่งของต่าง ๆ จะยิ่งน้อยลง คนงาน ในค่ายจะได้มาจากการว่าจ้างผ่านโรงเตี๊ยม โดยจะใช้คะแนนสมทบในการจ้าง ซึ่งคนงานแต่ละระดับจะใช้ คะแนนสมทบแตกต่างกัน คือ […]